Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte 2015

Härmed kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 10 maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Föreningen bjuder på enklare förtäring.
I stadgarnas § 9 står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande underställs årsmötets avgörande.
Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt verksamhetsår.
Medlem som inträtt i föreningen efter den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och förslagsrätt.
Nominering av kandidater till styrelse och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars. Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.
Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie årsmöte, växelvis, för en tid av två år.
Två revisorer väljs av årsmötet för ett år, jämte en ersättare för samma tid.
Valberedning skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett år, på förslag av styrelsen.

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com. Mobil: 076-120 54 07. Har du någon du vill nominera?