Hoppa till innehåll

Årsmöte 2013. protokoll

Protokoll fort vid årsmöte med

Socialdemokratiska Israelvänner 2013-05-12, kl. 14-16

Palmesalen, ABF-huset, Stockholm

 1. Årsmötet öppnades av ordförande Ulla Rydbeck.
 2. Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.
 3. Förslaget till dagordning godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Tommy Waidelich och till mötessekreterare Eva-Britt Henmark
 5. Yosef Sigal och Peder Palmstierna valdes till justerare och rösträknare.
 6. 11 medlemmar var närvarande vid mötet.
 7. Verksamhetsberättelsen godkändes med några smärre korrigeringar.
 8. Tommy Bab föredrog resultat- och balansräkningen.
 9. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
 10. Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 11. Göran Eriksson föredrog valberedningens förslag som antogs av mötet.

a)      de val som görs i år gäller 1 års mandatperiod, de val som görs 2014 ska fördelas på 1 respektive 2 år.

b)      Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen minskas från 6 till 5 och antalet ersättare förblir oförändrat

 1. Till ordförande omvaldes Ulla Rydbeck.
 2. Till ordinarie ledamöter omvaldes Thomas Bab, Maj Kalwa, Sigvard Marjasin Peder Palmstierna och Yosef Sigal.
 3. Till ersättare omvaldes Bo Norberg.
 4. Till ordinarie revisorer omvaldes Per-Olov Nelstrand och Björn Wall, och Göran Holmberg till ersättare.
 5. Mötet utsåg Birgitta Englander, Moissis Nikolaidis, Tommy Waidelich och Peter Forslund att ingå i valberedningen, med den senare som sammankallande.
 6. Motion till årsmötet inlämnad av Sigvard Marjasin. Efter diskussion beslöt mötet, enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.
 7. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

Ulla Rydbeck redovisade en invändning hon fått mot ändringen av          ändamålsparagrafen. Hon förklarade att syftet varit att renodla och att den    borttagna texten kan föras in i andra dokument som t.ex. verksamhetsplanen.                 Diskussion fördes också om ändring av tid för årsmötet, men inget förslag lades.

Mötet antog stadgeändringarna, med en förändring (föreslagen av styrelsen) i

§1 – byte av ”landet” till ”staten”. *

 1. Verksamhetsplanen och budgeten godkändes.
 2. Medlemsavgiften beslöts förbli oförändrad för år 2014.
 3. Ordförande Ulla avtackade Peter Forslund och Göran Eriksson samt styrelsepresidiet. Göran Eriksson utfäste sig att fortsätta hjälpa till med programverksamheten.

22. Mötesordförande avslutade mötet.

Eva-Britt Henmark                                                    Tommy Waidelich

Mötessekreterare                                                     Mötesordförande

Justeras:

Yosef Sigal                                                                                      Peder Palmstierna

*Som framgår av de gamla stadgarnas §11 gäller §1 och §12 fram till nästa årsmöte då den slutliga stadgeändringen kan beslutas.

§ 11 Ändring av stadgar
Ordinarie årsmöte fattar beslut om ändring av stadgar och fattas med 2/3 majoritet. Beslut om ändring av §§ 1 och 12 fattas med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten.

§12 i de gamla stadgarna motsvaras av §15 i de nya stadgarna.