Hoppa till innehåll

Årsavgift och årsmöte den 18 maj

Årsavgift 2014

Det är nu  dags att betala årsavgiften för 2014. Medlemsavgiften är 300 kr/år. Studerande,  arbetslösa och pensionärer betalar 100 kr, men det är frivilligt att betala mer  om man kan och vill. Bankgiro: 496-2965.

Observera  vad som står i stadgarna:

Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar  som betalat medlemsavgiften senast den  15 april, aktuellt verksamhetsår. Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Länk till  stadgarna.

Årsmöte 2014 hålls på ABF-huset i Stockholm den 18 maj  kl. 14.00.

Härmed  kallas Socialdemokratiska Israelvänners medlemmar till årsmöte söndagen den 18  maj kl. 14.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. 

Andrine  Winther, partiets nya internationella sekreterare, talar om partiets  internationella verksamhet och leder årsmötesförhandlingarna. Föreningen bjuder  på enklare förtäring.

I stadgarna  står:

Årsmöte skall avhållas i maj månad, på  tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till ordinarie årsmöte utgår  senast sex veckor före dagen för årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara  utsända senast två veckor före dagen för årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte  skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, vilken med styrelsens yttrande  underställs årsmötets avgörande.

Rösträtt vid årsmötet tillkommer  närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 15 april, aktuellt  verksamhetsår.

Medlem som inträtt i föreningen efter  den 31 mars, aktuellt verksamhetsår, har yttrande- och  förslagsrätt.

Nominering av kandidater till styrelse  och som revisorer skall vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars.  Därefter kan inga ytterligare nomineringar göras.

Styrelsens ledamöter väljs av ordinarie  årsmöte, växelvis, för en tid av två år.

Två revisorer väljs av årsmötet för ett  år, jämte en ersättare för samma tid.

Valberedning skall bestå av tre  ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av ett  år, på förslag av styrelsen.

 

Valberedningens sammankallande är Peter Forslund, peterarnoldforslund@gmail.com Mobil:  076-120 54 07